english

3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Świerkowicka 36, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland, KRS: 0000709976, NIP: 6521741972, REGON: 369002208
www.3cargo.com, office@3cargo.com, Tel +48-32-780-1111

NUMER ZLECENIA:
Data: 15.07.2024r.
ZLECENIODAWCA - PŁATNIK: NIP:
Osoba kontaktowa: Tel:
e-mail: Fax:
Adres korespondencyjny:
Data gotowości
Adres załadunku
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
Adres odprawy eksportowej
Adres rozładunku
Osoba kontaktowa, tel, e-mail
Adres odprawy importowej
Rodzaj
towaru
Sposób
pakowania
Ilość opakowań
zbiorczych
Waga
brutto
Wymiary
opakowań
Warunki
specjalne
Towar
niebezpieczny

Klasa ADR , nr UN
Towar
chłodniczy

Wymagana temperatura
UZGODNIONA CENA za FRACHT: WALUTA: PŁATNE W TERMINIE:*
(od dnia wykonania usługi)
Ubezpieczenie CARGO:
(Opłata za ubezpieczenie cargo 0,15% wartości, minimum 55pln)
WALUTA: Wartość towaru:
* Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od udzielonej w umowie odroczonej płatności

UWAGI DO ZLECENIA


1. Strony umowy uznają za skuteczne dostarczenie zlecenia, potwierdzenia i dostarczenie dalszych ustaleń drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek wykonać zlecenie na rzecz Zleceniodawcy z najwyższą starannością. Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej względem Zleceniodawcy polisą OCS do sumy ubezpieczenia 100.000 EUR na każde i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna z tytułu polisy OCS w szkodzie wynosi 200 EUR. Opcjonalnie Zleceniodawca ma możliwość ubezpieczenia dodatkowego "CARGO". Franszyza redukcyjna w umowie ubezpieczenia CARGO wynosi 500 PLN. Odszkodowanie przysługujące ubezpieczającemu zostanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie. Zleceniobiorca obejmie przesyłkę polisą CARGO w imieniu Ubezpieczonego (zleceniodawcy) na jego zlecenie. W drogowym przewozie międzynarodowym odpowiedzialność przewoźnika określona jest w art. 23 Konwencji CMR. Zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji CMR Przewoźnik odpowiada do pełnej wartości, ale nie więcej niż 8,33 SDR za kilogram wagi brutto utraconego towaru.
3. Zleceniodawca ma obowiązek:
    - dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkich informacji umożliwiających podjęcie czynności, oraz dobór właściwego środka transportu, trasy oraz optymalizacji kosztów;
    - zapewnić wszelkie dokumenty wymagane do dopuszczenia towaru do obrotu lub nadania mu przeznaczenia celnego, w tym upoważnienie do reprezentacji, również wpisane do PDR, nr EORI, tłumaczenie pozycji towarowych, zaświadczenie o możliwości rozliczenia podatku w trybie art 33a ust. o podatku VAT, dowód zapłaty kwoty podatku, licencje, certyfikaty, kontyngenty, zlecenie tranzytu, dane urzędu przeznaczenia, lub inne wymagane w danym przypadku;
    - poinformować Zleceniobiorcę jeśli transport dotyczy towaru z prawem własności intelektualnej, zastrzeżonego patentami lub znakami towarowymi;
    - dostarczyć informacji na temat klasy ryzyka związanego z transportem;
    - poinformować czy towar nie podlega ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 z późn. zm.)
    - poinformować czy ekspediowane dobra występują w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktó w podwójnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L134/1, z późn. zm.);
    - poinformować czy towary występują w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 w sprawie wykazu uzbrojenia na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z dnia 16 maja 2014r. Poz. 627 z późn. zm.);
    - poinformować Zleceniobiorcę o przewozie towarów wrażliwych objętych systemem monitorowania drogowego przewozu towarów zgodnie z Ustawą z 9-go marca 2017r. ( za towary wrażliwe ustawa uznaje m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy skażony oraz susz tytoniowy ). Zleceniodawca zostanie obciążony kwotą kary jaką zostanie obciążony przewoźnik, który nie dopełnił obowiązku monitorowania przewozu wobec niewiedzy, jeśli Zleceniodawca zatai lub nie udzieli mu informacji.
4. Zleceniobiorca dokonuje kalkulacji kosztu usługi na podstawie dostarczonych informacji. Zleceniobiorca dokona rekalkulacji kosztów jeśli dostarczone informacje ulegną korekcie w czasie realizacji i jeśli wiąże się to z dodatkowymi nakładami pracy oraz nakładami finansowymi Zleceniobiorcy. Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie jeśli wykaże szkodę jakiej dozna on w czasie realizacji usługi, a będącej skutkiem zaniedbań Zleceniodawcy lub podmiotów, za które jest on odpowiedzialny, lub jeśli szkoda wynika z zatajenia lub nie dostarczenia informacji Zleceniobiorcy.
5. W przypadku rezygnacji z usługi Zleceniodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez Zleceniobiorcę. W przypadku anulowania zlecenia w dniu załadunku Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami do wysokości frachtu.
6. Usługa zostanie rozliczona w PLN wg kursu średniego NBP tabela A obowiązującego w dniu załadunku. Możliwe jest rozliczenie usługi w walucie EUR na podstawie indywidualnego pisemnego wskazania Zleceniodawcy. Przelewy w walutach obcych realizowane są w systemie OUR. Zleceniodawcę obowiązuje termin płatności za usługę licząc od dnia zakończenia realizacji usługi. Zleceniobiorca za opóźnienie w zapłacie ma prawo naliczyć Zleceniodawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
7. Zleceniobiorca nie odpowiada za skutki czynności celnych, w szczególności opóźnienia w realizacji.
8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do przeładunków i doładunków, jak również do zlecania usługi przewozu podwykonawcom.
9. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przestoju. W przypadku zleceń całopojazdowych pierwsza doba przestoju zarówno na terenie UE, jak i poza granicami UE jest wolna od opłat. Opłata za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynosi 200 EUR. W przypadku zleceń drobnicowych czas przestoju wolny od opłat wynosi 6 godzin. Opłata za każdą kolejną godzinę wynosi 15 EUR (max. 200 EUR za dobę).W zleceniach krajowych pierwsze 12 godzin postoju jest wolne od opłat. Opłata za każde kolejne rozpoczęte 12 godzin postoju wynosi 500 PLN.Łączna suma kosztów przestoju nie może przekroczyć 1000 EUR w przypadku zleceń międzynarodowych i 2000 PLN w przypadku zleceń krajowych. W przypadku przestoju ponad 3 dni Zleceniobiorca ma prawo od zlecenia odstąpić bez wyznaczania Zleceniodawcy dodatkowego terminu. Z tytułu odstąpienia Zleceniobiorca ma prawo dochodzić od Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 5000 EURO.
Niezależnie od zastrzeżonych w kosztów przestoju/kar umownych Zleceniobiorca ma prawo dochodzić od Zleceniodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu zgodnie z rozporządzeniem MIN. FIN. DZ. U. 156 POZ 1024 § 38.
11. Niniejsze zlecenie regulowane jest zapisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonych w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238) oraz zapisami Ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe(Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272) z późniejszymi zmianami.
12. Przy realizacji zlecenia stosuje się korektę paliwową (BAF), stanowiącą automatyczny mechanizm korygujący stawki transportowe Zleceniobiorcy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Korekta paliwowa będzie stosowana wg zasad i wskaźnika publikowanych na stronie internetowej Zleceniobiorcy: https://www.3cargo.com/baf/
13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy (zlecenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.

Oświadczam, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528) wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane 3CARGO Sp. z o.o. Sp.k., 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Świerkowicka 36.

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 3CARGO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Świerkowicka 36, oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów informacyjnych oraz handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Przepisz kod obrazkowy:
captcha

Ważna informacja !

  • Dane zgromadzone w powyższym formularzu będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.
  • Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od 3CARGO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Świerkowicka 36 (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
  • Important information !

  • The data collected in the above form will be processed in connection with the conclusion of the contract with the data subject and will not be made available to other recipients. The collected personal data are not subject to automated decision making, including profiling and will be kept for the period necessary to perform the contract and in accordance with applicable tax regulations.
  • By completing the form, I agree to receive commercial information from 3CARGO LLC LP located in Czechowice-Dziedzice,Świerkowicka 36 (Data Administrator). I can withdraw my consent at any time.The data will be processed until the consent is withdrawn.
  • The administrator processes data in compliance with the privacy policy. I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object,the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data.